Algemene voorwaarden

Privacyverklaring LEF Media

LEF Media vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met info@lefmedia.nl.

Artikel 1 – Definities

1. LEF Media B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 86857711, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als LEF Media.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan LEF Media tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Waar in onderstaande voorwaarden wordt gesproken van producties, zal ook bedoeld worden overeenkomsten waarbij LEF Media wordt ingeschakeld voor andere werkzaamheden, zoals het geven van presentaties en workshops.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens LEF Media waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door LEF Media in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Na acceptatie van de offerte dient de opdracht binnen 2 kalendermaanden te worden ingepland. Bij overschrijding van deze termijn zal de opdracht opnieuw worden beoordeeld en kan er eennieuwe offerte worden opgemaakt.
3. LEF Media kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De offerte is exclusief btw, parkeerkosten en een reiskostenvergoeding.
3. Indien de totale reistijd een duur van eer uur overschrijdt, is LEF Media gerechtigd het gebruikelijke uurtarief in rekening te brengen.
4. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals kosten ter ondersteuning van de productie, worden apart vermeld.
5. Meerwerk door een wijziging in de overeenkomst, uitloop van uren of wijziging in de standaard werkwijze van LEF Media, zal apart worden gefactureerd.
6. LEF Media is gerechtigd een toeslag te rekenen bovenop het gebruikelijke tarief wanneer er sprake is van een spoedopdracht.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele licentiekosten voor de muziek die in een productie wordt gebruikt. Deze kosten hiervoor zijn opgenomen in de offerte, tenzij opdrachtgever een specifiek nummer wenst waar een aparte licentie voor aangekocht dient te worden.
8. Tenzij anders overeengekomen, hanteert LEF Media een aanbetaling van 25 procent van het volledige factuurbedrag. Dit bedrag dient uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de opdracht te zijn bijgeschreven op de rekening van LEF Media. Indien een dergelijke aanbetaling niet of niet tijdig wordt verricht, is LEF Media niet gehouden de opdracht uit te voeren.
9. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. LEF Media heeft het recht de vergoedingen op enig moment – wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen – aan te passen gedurende de huidige overeenkomst. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LEF Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan LEF Media. In het geval van een vlogopdracht of videoproductie, dient de input voorhet schrijven van het script uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de opname aangeleverd te zijn bij LEF Media.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. LEF Media zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart LEF Media voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. LEF Media voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Bij een productie zit standaard éénfeedbackronde inbegrepen. Overige revisies of aangepaste wensen van opdrachtgever vinden plaats tegen het gebruikelijke uurtarief van LEF Media.
2. Deze feedbackronde is alleen van toepassing wanneer opdrachtgever de feedback binnen 14 dagen, na oplevering van de content door LEF Media aanlevert. Levert opdrachtgever de feedback buiten deze 14 dagen aan, wordt de feedback verwerkt tegen het gebruikelijke uurtarief van LEF Media.
3. LEF Media heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
4. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor LEF Media tijdens een productie. Indien hier geen sprake van is en LEF Media haar werkzaamheden niet direct uit kan voeren, is zij gerechtigd de uitvoering te verplaatsen en kosten in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de personen die aanwezig zijn tijdens een productie. Indien een persoon niet herkenbaar in beeld wil komen, dient opdrachtgever dit tijdig aan LEF Media kenbaar te maken. Indien dit niet tijdig kenbaar is gemaakt, is LEF Media niet gehouden kosteloos aanpassingen aan de productie te maken bij latere melding.
6. Opdrachtgever is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien opdrachtgever te laat komt, komt deze tijd te vervallen.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechtstreeks samen te werken met de (freelance) collega’s betrokken bij de producties buiten LEF Media om.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft LEF Media de mogelijkheid een productie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. LEF Media maakt een wijziging zoals bedoelt in dit lid zo snel mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. LEF Media zal zich inspannen een nieuwe datum overeen te komen of gelijkwaardige vervanging voor de oorspronkelijke datum te regelen. Indien geen oplossing gevonden kan worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.
2. LEF Media is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. LEF Media is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk.
4. Bij het annuleren of het verplaatsen van een ongeplande productie, nadat de offerte akkoord is gegeven, geldt een annuleringsfee van 20% (ook wanneer er een aanbetaling is gedaan). De gemaakte uren voor de productie worden verrekend volgens het gebruikelijke uurtarief van LEF Media.
5. Bij het annuleren of het verplaatsen van een geplande productie, gelden de volgende voorwaarden:
– Bij annulering / verplaatsing tussen 1 maand en 2 weken voor de productie wordt 30% van de volledige factuursom in rekening gebracht
– Bij annulering / verplaatsing tussen de 2 weken en 1 week voor aanvang wordt 40% van de volledige factuursom in rekening gebracht
– Bij annulering / verplaatsing tussen 7 kalenderdagen en 24 uur voor de productie wordt 50% van de volledige factuursom in rekening gebracht
– Bij annulering / verplaatsing binnen 24 uur wordt 70% van de volledige factuursom in rekening gebracht.
7. Indien de overeenkomst particulier is gesloten wordt annulering verrekend volgens de regels van het consumentenrecht.

Artikel 8 – Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Dit geldt niet voor reeds ingeplande producties. Voor deze producties heeft LEF Media tijd gereserveerd in de agenda’s en de nodige voorbereidingen gedaan. Op reeds ingeplande producties zijn dan ook de annuleringsvoorwaarden van kracht zoals omschreven in artikel 7.
3. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is LEF Media gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade

1. LEF Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. LEF Media is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. LEF Media is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een productie.
4. LEF Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
6. LEF Media is niet aansprakelijk van handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden en leveranciers.
7. LEF Media is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden. 
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
9. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
10. In het geval dat LEF Media een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door LEF Media aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

  1. Opdrachtgever vrijwaart LEF Media tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 – Auteursrecht, licentie en publicatie

1. Opdrachtgever komt een gebruiks- en publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van producties na volledige betaling van het factuurbedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden, tenzij in overleg anders overeengekomen.
3. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
4. Bij inbreuk komt LEF Media een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
5. LEF Media is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren. Deze beelden blijven te allen tijde eigendom van LEF Media.
6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever LEF Media toestemming het beeldmateriaal te allen tijden te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en ander demonstratiemateriaal. Ook wanneer de vlog nog niet online geplaatst is door de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de content (vlogs) die gemaakt wordt tijdens de workshops.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen inhuren presentatie of workshops

Onderstaande bijzondere bepalingen gelden als aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden, gespecificeerd op de overeenkomsten waarin LEF Media wordt ingehuurd als presentatrice of trainer.
1. Opdrachtgever is gehouden een ruimte voor LEF Media beschikbaar te stellen waar zij zich kan voorbereiden op de uitvoering van de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is gehouden LEF Media tijdens de uitvoering van de overeenkomst van consumpties te voorzien, tenzij anders overeengekomen.

  1. LEF Media behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door LEF Media wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
  2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en dit vooraf met LEF Media wordt besproken.
  3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan LEF Media en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer LEF Media in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
  4. LEF Media behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 12 – Levering

1. LEF Media spant zich in de gewenste producties zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Content wordt in beginsel digitaal aangeleverd.
3. Opdrachtgever heeft recht op 1 feedbackronde met betrekking tot de edit. Er wordt niet binnen de huidige overeenkomst opnieuw gedraaid op locatie. Overige wensen van opdrachtgever worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
4. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. LEF Media is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 13 – Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 2 kalenderdagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan LEF Media.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt zullen revisies nog steeds worden doorgebracht, maar kan LEF Media niet worden aangesproken op het al dan niet behalen van een deadline.
3. Wanneer al van de redelijkheid van een correctieronde gebruik is gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen het overeengekomen tarief.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 – Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin LEF Media is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LEF Media en betrokken derden 12 maanden.

Chat met ons!
Hulp nodig?
Hoi! Kunnen we je helpen?